The Bulbasaur Line 001. Bulbasaur (Fush) 002. Ivysaur (Ivy) 003. Venusaur (Gibana) 003. Mega Venusaur (Adult Fush) Misc: Fush and Ivy are brother and sister Program: Photoshop and Paint Tool Sai