Mewtwo and Mew 150. Mewtwo (Twua) 150. Mega Mewtwo X (Twua) 150. Mega Mewtwo Y (Mewwa) 151. Mew (Emewa) Misc: TBA Program: Photoshop and Paint Tool Sai